วันที่   26   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค(1) การคัดเลือก ผอ.รร.สังกัด สพฐ.2563 ห้องประชุม ชั้น 2
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค(1) การคัดเลือก ผอ.รร.สังกัด สพฐ.2563 ห้องประชุม ชั้น 3