วันที่   11   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมการจัดทำ Focus Group วิจัย ห้องประชุม ชั้น 2
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. สุพรรณบุรี ห้องประชุม ชั้น 3