วันที่   17   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์โครงการสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม ชั้น 3