วันที่   14   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯ ห้องประชุม ชั้น 3