วันที่   15   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯ ห้องประชุม ชั้น 3
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินศักยภาพ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ห้องประชุม ชั้น 2