วันที่   29   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้องประชุม ชั้น 2