วันที่   28   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริง ห้องประชุม ชั้น 3
13.00 น. - 16.30 น.   - ประเมินผลผู้พัฒนาการปฏิบัติงานสภาพจริง ห้องประชุม ชั้น 2