วันที่   10   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำเครื่องมือนิเทศ และชี้แจงการนิเทศ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี