วันที่   22   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา (ITA) ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี