วันที่   18   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สรุปรายงานผลการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี