วันที่   21   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e – inspection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี