วันที่   17   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมการดำเนินการทางวินัย ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี